Ijambo “Alleluya” ni ijambo riva ku Gihebureyi, rikaba ryarakoreshwaga n’abayisiraheli mu gusingiza Imana. Iryo Jambo, risobanura “Igisingizo cy’Imana”: ni indirimbo y’ibyishimo, isingiza Imana, ikoreshwa muri Liturujiya kugira ngo Umuryango w’Imana ubashe gusingiza Imana no kuyiha ikuzo

Comprehensive Sexual, Medical &ED is not an inevitable consequence of aging. Modifying tadalafil online.

. Kenshi ikunze kuririmbwa, mu rwego rwo kugaragaza ibyishimo by’umuryango w’Imana urangamiye Imana mu bisingizo n’indirimbo biyirata, kubera ubungange, icyubahiro n’ikuzo biyikwiye.

Igihe cya Pasika rero ni igihe cyihariye cyo kugaragaza ibyishimo n’umunezero byo gusingiza Imana, ni igihe Kiliziya ihimbazamo Izuka rya Nyagasani Yezu Kristu, wemeye kubabara, agapfa kugira ngo acungure abantu, maze akazuka ari umutsinzi, akaba aganje mu Ikuzo ry’Imana. Muri icyo gihe cyose Abakristu basingiza Imana, basubira muri iyo ndirimbo y’ibyishimo, maze mu kurimba Alleluya bagakuza Imana, barata urukundo yakunze abantu muri Yezu Kristu (Yh 3, 16).

1. Kuki mu gihe cy’Igisibo bataririmba “Alleluya”?

Igihe cy’igisibo ni Igihe cyihariye cya Liturujiya cyagenewe umwiteguro wo guhimbaza Pasika, nk’uko Igitabo cya Misa ya Kiliziya Gatolika ya Roma kibitubwira: “Liturujiya y’igihe cy’Igisibo itegura bose kuzahimbaza iyobera rya Pasika: ari abigishwa, kuko bakorerwaho imihango ibategurira kubatizwa; ari ababatijwe, kuko Batisimu bahawe[1].


[1] Igitabo cya Misa ya Kiliziya Gatolika ya Roma, Amategeko rusange yerekeye Umwaka wa Kiliziya na Kalendari yawo, kuri numero ya 27, ku rupapuro rwa 95

Nk’uko icyo gitabo kibisobanura, muri icyo gihe “Ntibavuga Alleluya kuva mu ntangiriro y’Igisibo kugeza mu Gitaramo cya Pasika” (Reba numero ya 28)

Kuva ku wa gatatu, bita uwa “Gatatu w’ivu”, Kiliziya itangira igihe kidasanzwe, aricyo gihe k’Igisibo. Igisibo rukaba urugendo rw’iminsi mirongo ine abakiristu bakora bazirikana ya minsi mirongo ine Yezu yamaze mu butayu asiba kandi asenga, maze abakiristu bakazirikana ko bagomba guhora bari mu rugendo rugana mu ngoma y’ijuru. Mu Gisibo, Kiliziya yifatanya na Yezu Kristu mu bubabare bwe. Niyo mpamvu muri icyo gihe indirimbo ya “Alleluya”, igaragaza ibyishimo, iba isubitswe, ikazongera kuririmbwa mu Gitaramo cya Pasika, Kiliziya yinjiye mu byishimo by’izuka rya Yezu Kristu.

2. Pasika ni igihe cy’ibyishimo n’umunezero

Kuva kera cyane, Kiliziya ihimbaza Pasika ya Nyagasani Yezu Kristu mu byishimo n’umunezero iterwa n’Izuka rya Yezu Kristu. Mu Gitaramo cya Pasika, nyuma y’imihango y’Urumuri rwa Pasika n’Ijambo ry’Imana, aho Kiliziya izirikana uburyo Imana yagobotse Umuryango wayo mu bihe bya kera (Amasomo 7 y’Isezerano rya Kera) n’uburyo mu bihe bya vuba yohereje Umwana wayo, iyo Ibaruwa yo mu Isezerano Rishya irangiye, « bose barahaguruka, umusaseridoti akaririmba Alleluya ; bose bagasubiramo. Hanyuma abaririmbyi bagatera Zaburi, ikoraniro rikayikiriza riririmba “Alleluya” » (Reba Igitabo cya Misa ya Kiliziya Gatolika ya Roma, Imihango y’Ijoro Ritagatifu, numero 34 ku rupapuro rwa 315). Kuva ubwo indirimbo ya “Alleluya”, yiganza muri Liturujiya y’Igihe cya Pasika, kimara iminsi 50 yose, kugeza ku munsi Mukuru wa Pentekosti.

Igisingizo cya Alleluya ni irango ry’ibyishimo bisendereye by’Umuryango w’Imana, urangamiye Imana kandi uyisingiza, mu guhimbaza Izuka rihire rya Yezu Kristu.

Byateguwe na Padiri Dieudonné UWAMAHORO

Umuyobozi wa Komisiyo ishinzwe Uburyo bw’Itumanaho n’Ibikorwa Ndangamuco muri Diyosezi ya Kibungo

Facebooktwitterlinkedininstagramflickrfoursquaremail
#

Comments are closed